Carina Nilssons böcker inom arbetslivs- och arbetsmiljöområdet

Har efter flera år som LO-utredare skrivit ett antal debattböcker angående arbetsmiljö- och arbetslivsfrågor. Böckerna riktar sig till fackliga och politiskt förtroendevalda, skyddsombud, personalansvariga, personal inom företagshälsovården, journalister mfl. I arbetet som LO-utredare har jag skrivit rapporter och medverkat inom en rad statliga utredningar inom området. Tidigare har jag även bedrivit forskning inom arbetslivsområdet bla om arbetstids- och sjukfrånvarofrågor. Är fil.lic. i psykologi och har under flera år varit socialdemokratisk kommunalpolitiker i hemkommunen Uppsala.

Böckerna, som kan rekvireras från respektive förlag är:

 

¤ KRÄVS OFÄRD FÖR VÄLFÄRD? (88 sidor) 2013, Adlibris, Bokus och Recito förlag.

Begreppet välfärd används idag i tid och otid i synnerhet av borgerliga företrädare. Märkligt kan det tyckas eftersom de borgerliga ofta varit motståndare till de välfärdsreformer som genomförts i vårt land. Att välfärden måste bevaras används nu paradoxalt nog även som försvar för försämringar inom välfärdsområdet.

Välfärd har alltmer blivit ett sammanfattande begrepp för det som tidigare vanligtvis benämndes offentliga verksamheter, skola, vård och omsorg. Våra socialförsäkringar, sjuk- och arbetslöshetsförsäkringar, också välfärd för många, har däremot börjat betecknas mer negativt - som «bidrag». Att närmare söka analysera hur det politiska ordvalet successivt förändrats av och sannolikt också påverkat den politiska utvecklingen i samhället behandlar denna bok.

Beställs från Adlibris, www.adlibris.com eller Bokus www.bokus.com eller Recito förlag www.litenupplaga.se

 

¤ Utanförskap - för vilka och varför? – om arbetslinjen i praktiken för sjuka och arbetsskadade, (237 sidor) 2009, Hjalmarson och Högberg förlag.

Boken vill ge en tydlig bild av de nya riktlinjerna inom socialförsäkringen. En allt hårdare behandling riskerar att ytterligare försämra hälsa och arbetsförmåga för sjuka och arbetsskadade, i synnerhet för de många sjukskrivna och förtidspensionerade som närmar sig ålderspensioneringen. Boken bygger på autentiska försäkringsfall.

Beställs från Hjalmarson och Högberg förlag: www.hohforlag.se

 

¤ ARBETE, INTE BARA TILLVÄXT – om arbetslivspolitikens uppgång och fall. (128 sidor) 2007, Bilda Förlag.

Boken ska förhoppningsvis bidra till att återuppväcka något av det politiska-fackliga intresse och den aktivitet som ägnades reformarbetet för ett förbättrat arbetsliv under 60-70- och 80-talen. Till intresset bidrog även utvecklingen av samhälls- och beteendevetenskapen. Om en av dessa beteendevetare och arbetslivsforskare- Bertil Gardell - och vårt samarbete handlar även boken. Den ger således en bild av den reformtid på arbetslivets område – med visst fokus på forskningen - som vi fick uppleva under 70-och 80talen. Det bristande intresset senare år är sannolikt också en av förklaringarna till socialdemokratins valförlust. Nu med en borgerlig regering ska tom hela arbetslivsinstitutet läggas ned.

Beställs från Bilda Förlag via kundtjänst tel 08-709 05 00, www.bildaforlag.se, e-post: kundtjanst@bildaforlag.se

 

¤ DEN TÄRANDE TIDEN – om tidspress, ohälsa och sjukskrivning, (113 sidor) 2005, Carlsson förlag.

Handlar om ett av dagens stora samhällsproblem om ohälsa och långtidssjukskrivning. Här ges ett djupare perspektiv på den allt hårdare tidspressen och stressen på våra arbetsplatser utifrån de arbetandes situation. Det allt kargare klimatet med krav på större och större effektivitet återverkar naturligtvis på människors liv och hälsa. Och frågan måste ställas: Hur mycket ska en människa tåla?

Beställs från Carlsson Bokförlag, tel 08-545 254 80, www.carlssonbokforlag.se, e-post: info@carlssonbokforlag.se

 

¤ VEM BRYR SIG? - Om arbetsmiljöarbete under tre årtionden. (152 sidor) 2003 LO/Bilda förlag.

Här beskrivs förändringar inom arbetsmiljöområdet de senaste trettio åren i ett LO-perspektiv med egna reflexioner och kommentarer. Bla belyses Arbetsmiljökommissionens och Arbetslivsfondens betydelse för arbetsmiljöns utveckling. Men också hur lågprioritering av arbetsmiljöarbetet under 90-talet bidragit till ökad utslagning från arbetslivet, omfattande långtidssjukskrivning och stora samhällskostnader som följd.

Beställs från LO’s webbshop.

 

För ytterligare information, kontakta Carina Nilsson